▷ដំបូង, ថ្ងៃចន្ទ, 20. ខែសីហា 2018, 5.30 ភ្ញៀវនៅទូរទស្សន៍ ARD


Köln (ots) – 8.05 មើល, Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Thema: Rentengarantie 2040

ចុចទំនក់ទំនង:

Weitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.de
Redaktion: Martin Hövel

ទំនក់ទំនង: WDR Presse und Information, wdrpressedesk@wdr.de, Tel. 0221
220 7100
Agentur Ulrike Boldt, Tel. 02150 – 20 65 62

មាតិកាដើម: ARD Das Erste, ដំណឹងបញ្ជូនដោយបច្ចុប្បន្នដំណឹងនេះបានមកពីបណ្តាញដៃគូរបស់យើង : https://www.presseportal.de/pm/6694/4038399

មាតិកាដើមបានបញ្ជូនដោយការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់ Newswire
រូបភាពដើម ការអនុញ្ញាតពី presseportal.de