danh sách | Tạp chí c'tSchlagseite c't 18/2018

Chúng tôi rất vui, nếu bạn chia sẻ danh sách của chúng tôi và sử dụng cho bản thân.

Xin lưu ý:

Creative Commons Lizenzvertrag

Die c’t-Schlagseite
von Ritsch+Renn
ist lizenziert unter einer

Creative Commons NamensnennungNicht-kommerziellKeine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz
.Thông tin này xuất phát từ mạng đối tác của chúng tôi : https://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-18-Schlagseite-4134649.html?wt_mc=rss.ct.themen.atom
ảnh gốc kê biếu không của heise.de